Projekt

Na bazie zaakceptowanego przez Klienta Projektu Koncepcyjnego opracowujemy kompletne branżowe Projekty Budowlane do uzyskania  Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz Projekty Wykonawcze.

W toku prac projektowych przygotowujemy wnioski o uzyskanie Wstępnych Warunków Technicznych przyłączenia mediów, przygotowujemy wytyczne dla wykonania badań gruntowych oraz przygotowujemy wszelkie niezbędne dane techniczne  i obliczeniowe dla firm opracowujących Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, o ile jest wymagane.

Jeżeli tego wymaga Klient, opracowujemy Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysy.

W każdej fazie projektowania ściśle współpracujemy z Klientem raportując przebieg i postęp prac projektowych.

Od wielu lat  współpracujemy na stałe ze sprawdzonymi biurami konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, technologicznymi i drogowymi.

© Copyright 2020 - KiPP Projekt